Връзка с нас

 

   В изпълнение на резолюция на Директора на Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението, за определяне на приемни дни и часове, съгласно т. 10 от Правилата за организацията на работата в Министерството на Вътрешните Работи с предложенията и сигналите, утвърдени със Заповед № Iз-1977 от 29.07.2012 г. на Министъра на Вътрешните Работи, Директорът на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково определя приемни дни и часове на началниците на Регионална Дирекция и Районни Служби Пожарна Безопасност и Защита на Населението в региона всеки работен вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч. в съответните организационни единици:

 

   Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково:

град Хасково, пощенски код 6300, булевард България” 85;

Директор: комисар Николай Петков Вълчев: телефон 038/62-49-09, 038/6-40-220;

Факс: телефон 038/6-40-223, 038/6-40-229;

e-mail: fire-haskovo@mvr.bg   firehaskovo@firehaskovo.eu.

 

   Оперативен център - град Хасково:

град Хасково, пощенски код 6300, площад “Свобода” 5;

Началник: главен инспектор Пламен Тенев Петков: телефон 038/62-91-12, 038/60-80-76, 038/6-40-662, 038/6-40-663, 038/6-40-664, 088/640-41-26;

Факс: телефон 038/6-40-742, 038/65-11-12;

e-mail: fire-oc-haskovo@mvr.bg, okic.hs@gmail.com.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково:

град Хасково, пощенски код 6300, улица Македония” 12 А;

Началник: главен инспектор Митко Тодоров Чакалов: телефон 038/66-50-16, 038/6-40-660;

Диспечер: телефон 038/66-22-37, 038/6-40-656;

Факс: телефон 038/6-40-653;

e-mail: rspbzn_has@mvr.bg, haskovo.fire@gmail.com.

  

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Димитровград:

град Димитровград, пощенски код 6400, улица Химкомбинатска” 7;

Началник: главен инспектор Иван Желязков Пачов: телефон 0391/6-05-34;

Диспечер: телефон 0391/6-29-50;

Факс: телефон чрез диспечер 0391/6-05-34 286;

e-mail: rspbzn_dgr@mvr.bg, rspbzn_dg@abv.bg.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Харманли:

град Харманли, пощенски код 6450, пл. “Възраждане” 15;

Началник: главен инспектор Слави Георгиев Спасов: телефон 0373/40-73;

Диспечер: телефон 0373/20-50;

Факс: телефон чрез диспечер 0373/20-50 245;

e-mail: rspbzn_har@mvr.bg, fireharmanli@abv.bg.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Свиленград:

град Свиленград, пощенски код 6500, улица Трети март” 30;

Началник: главен инспектор Ивелин Георгиев Тонев: телефон 0379/7-18-13;

Диспечер: телефон 0379/7-15-08;

Факс: телефон чрез диспечер 0379/7-15-08 260;

e-mail: rspbzn_svgr@mvr.bg, fire_svilengrad@abv.bg.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Симеоновград:

град Симеоновград, пощенски код 6490, улица Алеко Константинов” 28;

Началник: главен инспектор Николай Живков Костадинов: телефон чрез РПУ 03781/32-61 240;

Диспечер: телефон чрез РПУ 03781/32-61 244;

Факс: телефон чрез РПУ 03781/32-61 247;

e-mail: rspbzn_simgr@mvr.bg, simeonovgrad_fire@abv.bg.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Тополовград:

град Тополовград, пощенски код 6560, улица България” 9;

Началник: главен инспектор Николай Милушев Милушев: телефон чрез РПУ 0470/21-17 257;

Диспечер: телефон чрез РПУ 0470/21-17 251;

Факс: телефон чрез РПУ 0470/21-17 233;

e-mail: rspbzn_topgr@mvr.bg, rupbs_tg@abv.bg.

 

   Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Ивайловград:

град Ивайловград, пощенски код 6570, улица Възрожденска” 1;

Началник: главен инспектор Румен Стоянов Райчев: телефон чрез диспечер 03661/61-77;

Диспечер: телефон 03661/61-77;

Факс: телефон чрез диспечер 03661/61-77 224;

e-mail: rspbzn_ivgr@mvr.bg, fire_ivailovgrad@abv.bg.

 

   ***

 

   Регистрация по Булстат на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково:

 

Юридическо лице: Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково;

Седалище и адрес на управление: град Хасково, пощенски код 6300, булевардБългария” 85;

Идентификационен код: 129 010 940, ДДС №: BG 129 010 940;

Материално отговорно лице: Николай Петков Вълчев.

 

   Съгласно влезлите в сила промени в Закона за МВР (ДВ бр. 53 / 27.06.2014 г.) и Заповед на Министъра на вътрешните работи (Рег. № 8121 з-399 / 05.08.2014 г.), Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково има нова транзитна сметка в “Обединена българска банка” АД:

 

   BIC: UBBS BGSF, IBAN: BG11 UBBS 8002 3112 5215 10

Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково

гр. Хасково 6300   бул. “България” 85

тел.   038 / 640-227   факс: 038 / 640-223

URL:   www.firehaskovo.eu   www.fire-haskovo.eu

e-mail:   fire-haskovo@mvr.bg   firehaskovo@firehaskovo.eu

Новини
Информационен бюлетин
Връзка с нас
Нормативни документи
Исторически данни
Мултимедия