Нормативни документи

 

1. Нормативна уредба:

           - Закони и правилници:

                      - Закон за Министерството на вътрешните работи;

                      - Закон за защита при бедствия;

                      - Закон за устройство на територията;

                      - Закон за административните нарушения и наказания;

                      - Закон за горите;

                      - Закон за опазване на околната среда;

                      - Закон за водите;

                      - Закон за движението по пътищата;

                      - Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия;

                      - Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи;

                      - Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия;

                      - Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

           - Наредби, регламентиращи дейността на ГДПБЗН:

                      - Нaредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;

                      - Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР;

                      - Наредба № 8121з-196 от 19 февруари 2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР;

                      - Наредба_№ 8121з-758 от 22.10.2014г. за осъществяване на Превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерство на вътрешните работи;

                      - Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци;

                      - Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;

                      - Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;

                      - Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия;

                      - Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

                      - Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи;

                      - Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

                      - Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

                      - Наредба №I-141 от 18 Септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства;

                      - Наредба №Iз-2061 от 05 Октомври 2012 г. за регистрация и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техникана Министерството на вътрешните работи;

                      - Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита;

           - Наредби, регламентиращи противопожарните изисквания към обектите:

                      - Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

                      - Указания рег.№ ПО-8357/11.11.2014 г. по прилагане на Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

                      - Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

                      - Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол;

                      - Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

                      - Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

                      - Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

                      - Наредба № 1 от 4 април 2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България;

                      - Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

                      - Наредба № 16-116 от 08 Февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

                      - Отменената  Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми;

                      - Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

                      - Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

                      - Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

                      - Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

                      - Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

                      - Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите ;

                      - Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ;

                      - Наредба № 7 от 8 Юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите;

                      - Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

                      - Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари;

                      - Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

                      - Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места;

                      - Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

                      - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;

                      - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане;

                      - Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

                      - Наредба № РД-02-20-2 от 21 декември 2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели;

           - Наредби, регламентиращи изискванията за защита при бедствия:

                      - Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност;

                      - Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване;

                      - Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия;

                      - Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;

                      - Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;

                      - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства;

                      - Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в република българия и мерките за тяхната защита;

                      - Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария;

                      - Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита;

                      - Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях;

           - Инструкции:

                      - Инструкция № 8121з-915 за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения;

                      - Инструкция № 8121З-914 от 01 Декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

                      - Инструкция № 8121з-955 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване;

                      - Инструкция № 2 от 5 Юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари;

                      - Инструкция за експлоатацията на пожарната техника на НСПБЗНМВР;

                      - Инструкция № 8121з-953 от 8 декември 2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

 

2. Административно обслужване на граждани

           - Харта на клиента;

           - Правила за административно обслужване;

           - Видове административни услуги:

                      - Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност;

                      - Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;

                      - Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация;

                      - Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност;

                      - Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;

                      - Извършване на изпитвания по договор за определяне на пожарните характеристики на материали и продукти и издаване на протокол от изпитване:

                                 -  Извършване на изпитвания на строителни елементи и конструкции по договор:

                                            - преградни стени и плочи, елементи от подови и покривни конструкции;

                                            - огнезащитни покрития;

                                 - Извършване на изпитвания на обслужващи инсталации - пожарни и димни клапи, въздухопроводи по договор за определяне на устойчивост на огън;

                                 - Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на:

                                            - врати, прозорци и затварящи съоръжения;
                                            - 
окачени тавани, облицовки и хоризонтални прегради;
                                            - 
каси (сейфове);

                                 - Извършване на изпитвания по договор заопределяне реакция на огън на строителни продукти, изделия и конструктивни елементи;

                                 - Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на запълващи и линейни уплътнения;

                      - Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии;

                      - Издаване на Становища за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания;

                      - Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН;

                      - Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт;

                      - Издаване на Сертификат за правоспособност на физически и юридически лица за дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3 кг. и повече флуорирани парникови газове:

                                 - за физически лица;

                                 - за юридически лица;

                      - Извършване на изпитвания по договор за определяне на основни физико-химични, технически и експлоатационни характеристики на пожаротехническо оборудване и вещества и продукти за пожарогасене и  издаване на протокол от изпитване:

                                 - Извършване на изпитвания по договор за  определяне на реакция на огън:
                                            - 
категория на горимост;
                                            - 
клас на горимост;
                                            - 
група на горимост;

                                 - Извършване на изпитвания на пожаротехническо въоръжение по договор за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на:
                                            - 
пожарогасители носими;
                                            - 
подземни пожарни хидранти;
                                            - 
надземни пожарни хидранти колонков тип;
                                            - 
шлангове противопожарни;
                                            - 
противопожарни одеала за еднократна употреба и тежък тип;

                                 - Извършване на изпитвания на гасителни вещества по договор за определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели;

                                 - Извършване на изпитвания на лични предпазни средства по договор за определяне на:
                                            -
обувки;
                                            -
ръкавици за защита от термични рискове(топлина и/или огън);

                                 - Извършване на изпитвания по договор за определяне на пламна температура в открит и закрит тигел и температура на запалимост на материали течни (извън обхвата на акредитация);

                                 - Извършване на изпитвания по договор за определяне долна концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ) на прахови смеси;

                      - Издаване на експертна справка по договор за наличие на леснозапалими и горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници по искане на физически и юридически лица:

                                 - искане за изследване;

                                 - искане за експертиза;

                      - Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън:

                                 - Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1;

                                 - Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2;

                                 - Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3;

                      - Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене:

                                 - искане;

                                 - искане за вписване;

                      - Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;

                      - Ценоразпис на типизираните услуги;

           - Анкетна карта;

- Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби;

- Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация в ГДПБЗН;

- Бланка на заявление за достъп до обществена информация;

- Разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя.

Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението - град Хасково

гр. Хасково 6300   бул. “България” 85

тел.   038 / 640-227   факс: 038 / 640-223

URL:   www.firehaskovo.eu   www.fire-haskovo.eu

e-mail:   fire-haskovo@mvr.bg   firehaskovo@firehaskovo.eu

Новини
Информационен бюлетин
Връзка с нас
Нормативни документи
Исторически данни
Мултимедия